Административен регистър
 
  За регистъра
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Законът за администрацията въвежда единен модел за организация на административните структури в изпълнителната власт. Законът регламентира създаването на Административен регистър.

Поддържането на публичен Административен регистър подпомага постигането на откритост, достъпност и координация в работата на държавната администрация.
В Регистъра се вписва информация за всички административни структури на изпълнителната власт:
ръководните им органи и техните правомощия
• структурата на всяка отделна администрация и функциите на звената в нея
• общата численост на служителите в администрацията
• брой на заетите и на незаетите длъжности по служебно и трудово правоотношение по звена
• административно-териториалната принадлежност на общините и населените места
• данни за контакт с администрациите (телефон, адрес, Интернет страница)
Представената във вид на диаграма информация позволява да се проследи йерархичната подчиненост на администрациите в изпълнителната власт.

В Регистъра се поддържа и информация за регулаторните режими (лицензионни, регистрационни, разрешителни и режими, приравнени до разрешителните), която включва:
обща информация за всеки отделен регулаторен режим, съдържаща:
- пълните текстове на нормативните актове (закон, наредба, правилник и др.), в които са регламентирани правомощията на органите на изпълнителната власт по регулаторни режими;
- описание на предмета и вида;
- описание на процедурата по издаването на индивидуален акт по всеки отделен регулаторен режим - орган по издаването; изисквания и документи; административно звено обслужващо издаването на акта; звено за административно обслужване, в което се подават документите и се получава информация;
- такси за издаването на индивидуален акт по регулаторен режим;
- образци на документи, необходими за попълване във връзка с издаването на индивидуален акт по прилагането на регулаторен режим.
индивидуалните административни актове, издадени от органите на изпълнителната власт при упражняване на правомощията им по регулаторни режими.
От края на 2003 година, в съответствие със Закона за държавния служител, обявленията за конкурси за държавни служители се публикуват в Регистъра, едновременно с публикуването им в централен или местен ежедневник.Обявленията за конкурси за държавни служители съдържат информация за:
• длъжността, за която се провежда конкурсът;
• администрацията и звеното, в което ще се заема длъжността;
• минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на съответната длъжност;
• необходими документи за кандидатстване, място и срок за подаването им;
• общодостъпно място, на което ще се обявяват списъците или други съобщения във връзка с конкурса;
• образци на документи, които кандидатът трябва да попълни във връзка с кандидатстване по обявата.
Информацията в Административния регистър се въвежда и актуализира от служители от съответните административни структури.

В Регистъра не се въвеждат данни, които представляват класифицирана информация и лични данни.

За поддържане на Регистъра отговаря Администрацията на Министерския съвет.
 
От м. януари 2016 г. информацията се въвежда и поддържа в нова версия на Административния регистър.
Новата версия на Административния регистър се поддържа чрез Интегрираната информационна система на държавната администрация, разработена по проект К12-11-1/26.02.2013 г. "Интегрирана информационна система на държавната администрация - гаранция за прозрачност и ефективност", осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
Обучения за работа с ИИСДА
ИИСДА – предизвикателство за компетентността на администрацията
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет