Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Старши експертДирекция: Музеен маркетинг, връзки с обществеността и образователни програмиНационален военноисторически музей29.07.2015
Директор на дирекцияДирекция: Административни, финансови и правни дейностиРегионална инспекция по околна среда и водите - Перник30.07.2015
Главен експертДирекция: управление на проекти,финансирани с национални и кредитни инвестицииАгенция "Пътна инфраструктура"30.07.2015
Главен счетоводителДирекция: Административно-правно, финансово и техническо обслужване и човешки ресурсиЦентър за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 30.07.2015
Началник на общинска служба по земеделиеДруго: Общинска служба по земеделие-Плевен, ГД "АР"Областна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Главен експертДирекция: управление на проекти,финансирани с национални и кредитни инвестицииАгенция "Пътна инфраструктура"30.07.2015
Старши счетоводителДирекция: Административни, финансови и правни дейностиРегионална инспекция по околна среда и водите - Перник30.07.2015
Старши счетоводител в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: АПФСДЧРОбластна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: АПФСДЧРОбластна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Младши експертфилиал: Гърмен; Отдел: Посреднически услуги - Гоце Делчев; Дирекция: Бюро по труда- - Гоце Делчев; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта30.07.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Русе; Отдел: Пенсии - Русе; : Териториално поделение - РусеНационален осигурителен институт30.07.2015
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие-Плевен, ГД "АР"Областна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие-Левски, ГД "АР"Областна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие-Никопол,ГД "АР"Областна дирекция "Земеделие" - Плевен30.07.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Русе; Отдел: Пенсии - Русе; : Териториално поделение - РусеНационален осигурителен институт30.07.2015
Директор на дирекцияДирекция: Дирекция "УТСД"Общинска администрация - Макреш31.07.2015
Главен юрисконсултСпециализирано звено: Областно пътно управление Плевен; Специализирано звено: ОБЛАСТНИ ПЪТНИ УПРАВЛЕНИЯАгенция "Пътна инфраструктура"31.07.2015
Главен експертТериториално звено към главна дирекция : Северна България; главна дирекция: В и К услугиКомисия за енергийно и водно регулиране31.07.2015
Главен експертОтдел: Административно и информационно обслужване; Дирекция: Обща администрацияКомисия за енергийно и водно регулиране31.07.2015
Младши експертОтдел: Обучение, информационни дейности и анализи; Главна дирекция: Съвети в земеделието и аналитична лабораторияНационална служба за съвети в земеделието31.07.2015
1  2  3  4  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет