Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДирекция: Международно и европейско сътрудничествоМинистерство на образованието и науката27.03.2015
Служител по сигурността на информациятаКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество27.03.2015
Директор на дирекцияДирекция: Устройство на територията,Инвестиционни дейности и ЕкологияОбщинска администрация - Руен27.03.2015
Главен вътрешен одиторСектор : Вътрешен одитОбщинска администрация - Руен27.03.2015
Началник на отделОтдел: Информационно обезпечаване; Дирекция: ПРИХОДИ И АДМИНИСТРИРАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ; Направление: ФИНАНСИ, СТОПАНСКА ДЕЙНОСТОбщинска администрация - Столична община27.03.2015
Главен експертОтдел "Административно и информационно обслужване" на Дирекция "Обща администрация"Български институт по метрология27.03.2015
Началник на секторСектор: Сектор - "Зърно база МОРАВА"; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Плевен; Сектор: Сектор - "Зърно база МОРАВА"; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Плевен; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"27.03.2015
Младши експертотдел "Електрични измервания" на Главна дирекция "Национален център по метрология"Български институт по метрология27.03.2015
ЮрисконсултОтдел "Управление на собствеността" на Дирекция "Обща администрация"Български институт по метрология27.03.2015
Главен експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Старши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
Младши експертСпециализирано звено: Институт по пътища и мостовеАгенция "Пътна инфраструктура"30.03.2015
1  2  3  4  5  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет