Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделОтдел: Управление на собствеността и стопански дейности; Дирекция: Финансово-стопански дейностиАгенция по заетостта28.05.2015
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Развойна дейност и експлоатация на системи и инфраструктура; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт28.05.2015
Главен счетоводителотдел: Административно-правно,финансово-стопанско и информационно обслужванеРегионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Развойна дейност и експлоатация на системи и инфраструктура; Дирекция: Информационни системи и моделиране на бизнес процесиНационален осигурителен институт28.05.2015
Началник на отделРЗОК гр. Пловдив: РЗОК-Пловдив, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността”, отдел „Счетоводство и човешки ресурси”.Национална здравноосигурителна каса28.05.2015
Началник на общинска служба по земеделиеДирекция: "Аграрно развитие"Областна дирекция "Земеделие" - Пазарджик28.05.2015
Главен експертДирекция: "Административно - правно обслужване, човешки ресурси и финансово-стопански дейности"Национален военноисторически музей28.05.2015
Началник на секторРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки”, отдел „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, сектор „Контрол на аптеки”.Национална здравноосигурителна каса28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експертотдел: "Контрол на околната среда"Регионална инспекция по околна среда и водите - Перник28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експертДирекция: Музеен маркетинг, връзки с обществеността и образователни програмиНационален военноисторически музей28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експертотдел: Инспектиране и организационно - методическа дейност Регионален инспекторат по образованието - София-регион28.05.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: КонтролБасейнова дирекция "Дунавски район"28.05.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: КонтролБасейнова дирекция "Дунавски район"28.05.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРЗОК гр. Пловдив: РЗОК-Пловдив, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността”, отдел „Счетоводство и човешки ресурси”.Национална здравноосигурителна каса28.05.2015
ЮрисконсултОтдел: Правно обслужване; Отдел: Правно обслужване; Отдел: Правно обслужване; Отдел: Правно обслужване; Дирекция: Административно-правно обслужване и човешки ресурсиИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"28.05.2015
1  2  3  4  5  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет