Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделотдел: Общинска собственост и контрол на търговиятаОбщина Столична община - район Връбница23.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ; Направление: СТОЛИЧНО ОБЩИНСКО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Общинска администрация - Столична община23.04.2014
Младши експертДирекция: Бюро по труда - Каолиново; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта23.04.2014
ЮрисконсултДирекция: Финансово-стопански дейностиОбщина Варна - район Младост23.04.2014
Главен експертДирекция: Привличане на финансови ресурси, свързани с инвестиционните проектиМинистерство на инвестиционното проектиране24.04.2014
Главен експертДирекция: Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужванеМинистерство на инвестиционното проектиране24.04.2014
Главен експертДирекция: Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужванеМинистерство на инвестиционното проектиране24.04.2014
Главен експертДирекция: Връзки с обществеността, протокол и информационно обслужванеМинистерство на инвестиционното проектиране24.04.2014
Младши експертОтдел: Посреднически услуги - Червен бряг; Дирекция: Бюро по труда- - Червен бряг; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта24.04.2014
Младши експертотдел: Административно-правно,финансово-стопанско и информационно обслужванеРегионален инспекторат по образованието - Кюстендил24.04.2014
Директор на дирекцияДирекция: "Инспекция по труда" със седалище - Габрово; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"25.04.2014
Главен експертОтдел: Условия на труд; Дирекция: Трудово право, обществено осигуряване и условия на трудМинистерство на труда и социалната политика25.04.2014
Старши инспектор по осигуряванетоСектор: Контрол по разходите на ДОО - Перник; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Перник; : Териториално поделение - ПерникНационален осигурителен институт25.04.2014
Младши експертДирекция: Регионална Дирекция "Борба с градушките" - Пазарджик; Дирекция: Главна дирекция Производствено техническо и информационно осигуряванеИзпълнителна агенция "Борба с градушките"25.04.2014
Младши експертДирекция: Превантивна дейностРегионална инспекция по околна среда и водите - Русе25.04.2014
Младши експертДирекция: Превантивна дейностРегионална инспекция по околна среда и водите - Русе25.04.2014
Главен експертОтдел: Координация и контрол на военно-почивното дело; Главна дирекция: Управление на военно-почивното делоИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"28.04.2014
Главен експертОтдел: Координация и контрол на военно-почивното дело; Главна дирекция: Управление на военно-почивното делоИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"28.04.2014
Главен експертОтдел: Координация и контрол на военно-почивното дело; Отдел: Координация и контрол на военно-почивното дело; Главна дирекция: Управление на военно-почивното делоИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"28.04.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаСектор: Почивно дело; Отдел: Военно-почивно дело - гр. Варна; Сектор: Почивно дело; Отдел: Военно-почивно дело - гр. Варна; Главна дирекция: Управление на военно-почивното делоИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"28.04.2014
1  2  3  4  5  6  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет