Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен експертДирекция: Човешки ресурсиДържавен фонд "Земеделие"31.01.2015
Главен експертотдел: Контрол и решаване на спорове-природен газДържавна комисия за енергийно и водно регулиране31.01.2015
Главен експертотдел: Ценово регулиране и лицензии-електропроизводство и топлоснабдяванеДържавна комисия за енергийно и водно регулиране31.01.2015
Старши експертДирекция: Човешки ресурсиДържавен фонд "Земеделие"31.01.2015
Директор на дирекцияДирекция: Обществени поръчкиМинистерство на регионалното развитие 02.02.2015
Директор на дирекцияДирекция: Общинска собственост, икономика и стопански дейностиОбщинска администрация - Варна02.02.2015
Началник на отделОтдел: Правно нормативно обслужване и регистрация и контрол на търговската дейностОбщина Столична община - район Слатина02.02.2015
Началник на отделОтдел: Общинска собственост; Дирекция: Общинска собственост, икономика и стопански дейностиОбщинска администрация - Варна02.02.2015
Началник на отделОтдел: "Култура,медийна политика и интеграция на малцинствата"; Дирекция: "Регионално развитие и стопанска политика"Общинска администрация - Нова Загора02.02.2015
Старши експертДирекция: Музеен маркетинг, връзки с обществеността и образователни програмиНационален военноисторически музей02.02.2015
Младши експертОтдел: Административно-наказателна дейност; Дирекция: Застрахователен надзорКомисия за финансов надзор02.02.2015
ЮрисконсултОтдел: Обжалване - Пловдив; Териториална дирекция : на НАП - ПловдивНационална агенция за приходите02.02.2015
Младши експертДирекция: Административен контрол,регионално развитие и държавна собственостОбластна администрация - Враца03.02.2015
Старши експертотдел: “Обучителни, изследователски и проектни дейности”Дипломатически институт към министъра на външните работи05.02.2015
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Управление на складовите бази и контрол върху резервите и запасите; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Бургас; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"05.02.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Химични замърсители и продукти за растителна защита; Специализирани структури: Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – СофияБългарска агенция по безопасност на храните05.02.2015
Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Контрол на храните - Перник; Отдел: Контрол на храните - Перник; Друго: Областна дирекция по безопасност на храните - ПерникБългарска агенция по безопасност на храните05.02.2015
Младши експертОтдел: Елементен анализ и торове; Отдел: Елементен анализ и торове; Специализирани структури: Централната лаборатория за химични изпитвания и контрол (ЦЛХИК) – СофияБългарска агенция по безопасност на храните05.02.2015
Младши експертотдел: Публични дейности и сътрудничествоДипломатически институт към министъра на външните работи05.02.2015
Младши експертотдел: Публични дейности и сътрудничествоДипломатически институт към министъра на външните работи05.02.2015
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет