Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДирекция: "Бюро по труда" - Дулово; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта06.03.2015
Държавен експертОтдел: Обществени поръчки; Дирекция: "Административно-правно обслужване и канцелария"Министерство на правосъдието06.03.2015
Началник на общинска служба по земеделиеДруго: Общинска служба по земеделие - ЯкимовоОбластна дирекция "Земеделие" - Монтана06.03.2015
Главен юрисконсултДирекция: Обществени поръчкиОбщинска администрация - Пловдив06.03.2015
Младши експертДирекция: "Аграрно развитие"Областна дирекция "Земеделие" - Враца06.03.2015
Младши експертДирекция: "Аграрно развитие"Областна дирекция "Земеделие" - Враца06.03.2015
Младши експертДирекция: "Аграрно развитие"Областна дирекция "Земеделие" - Враца06.03.2015
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие - гр.РоманОбластна дирекция "Земеделие" - Враца06.03.2015
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие - гр.Козлодуй Областна дирекция "Земеделие" - Враца06.03.2015
Началник на отделОтдел: Логистика - София-град; Отдел: Логистика - София-град; Отдел: Логистика - София-град; Териториална дирекция : на НАП - София-градНационална агенция за приходите09.03.2015
Главен счетоводителТериториална дирекция : на НАП - София-градНационална агенция за приходите09.03.2015
Директор на дирекцияДирекция: "Инспекция по труда" със седалище - Перник; Дирекция: "Инспекция по труда" със седалище - Перник; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"09.03.2015
Главен експертОтдел: Логистика - София-град; Отдел: Логистика - София-град; Териториална дирекция : на НАП - София-градНационална агенция за приходите09.03.2015
Старши експертфилиал: Чепеларе; Отдел: Посреднически услуги - Смолян; Дирекция: Бюро по труда- - Смолян; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта09.03.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Демографска и социална статистика - Бургас; Териториално статистическо бюро: ТСБ - БургасНационален статистически институт09.03.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Икономическа и бизнес статистика - Бургас; Териториално статистическо бюро: ТСБ - БургасНационален статистически институт09.03.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Икономическа и бизнес статистика - Бургас; Териториално статистическо бюро: ТСБ - БургасНационален статистически институт09.03.2015
Младши експертОтдел: "Югозападен район"; Отдел: "Югозападен район"; Дирекция: Програмиране на регионалното развитиеМинистерство на регионалното развитие и благоустройство09.03.2015
Младши експертОтдел: Солидарност; Дирекция: Програмиране на регионалното развитиеМинистерство на регионалното развитие и благоустройство09.03.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Велико Търново; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Велико Търново; : Териториално поделение - Велико ТърновоНационален осигурителен институт09.03.2015
1  2  3  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет