Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделДирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - Добрич; Главна дирекция: Регионални службиАгенция по геодезия, картография и кадастър05.10.2015
Началник на отделДирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - Русе; Главна дирекция: Регионални службиАгенция по геодезия, картография и кадастър05.10.2015
Началник на отделДирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - София-област; Дирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - София-област; Дирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - София-област; Дирекция: Служба по геодезия, картография и кадастър - София-област; Главна дирекция: Регионални службиАгенция по геодезия, картография и кадастър05.10.2015
Старши експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Видин; Отдел: Пенсии - Видин; : Териториално поделение - ВидинНационален осигурителен институт05.10.2015
ЮрисконсултДирекция: Авторско право и сродните му праваМинистерство на културата05.10.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Стара Загора; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Стара Загора; : Териториално поделение - Стара ЗагораНационален осигурителен институт05.10.2015
Експерт по приходитеОтдел: Частни държавни вземания; Отдел: Частни държавни вземания; Дирекция: Държавни вземанияНационална агенция за приходите05.10.2015
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Изграждане и ремонт на пътната инфраструктура ; Дирекция: ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ; Отдел: Изграждане и ремонт на пътната инфраструктура ; Дирекция: ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ; Отдел: Изграждане и ремонт на пътната инфраструктура ; Дирекция: ТРАНСПОРТНА ИНФРАСТРУКТУРА ; Направление: ТРАНСПОРТ И ТРАНСПОРТНИ КОМУНИКАЦИИОбщинска администрация - Столична община07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Югозападна - Благоевград Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Бургас - Бургас Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Лом - Лом Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Русе - Русе Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Варна - Варна Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Свищов - Свищов Агенция "Митници"07.10.2015
Митнически инспекторМитница: Столична - Столична Агенция "Митници"07.10.2015
Младши експертДирекция: Разрешителна дейност и честотно планиранеКомисия за регулиране на съобщенията07.10.2015
Младши експертДирекция: Разрешителна дейност и честотно планиранеКомисия за регулиране на съобщенията07.10.2015
Младши експертДирекция: Разрешителна дейност и честотно планиранеКомисия за регулиране на съобщенията07.10.2015
Началник на общинска служба по земеделиеОбщинска служба по земеделие: Приморско-Царево; Дирекция: Аграрно развитиеОбластна дирекция "Земеделие" - Бургас08.10.2015
СчетоводителОтдел: Счетоводство; Дирекция: ФинансиИзпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело"08.10.2015
1  2  3  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
Обучения за работа с ИИСДА
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет