Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен юрисконсултОтдел: Административно-правно обслужване; Дирекция: Управление на ресурсите и административно-правно обслужванеКомисия за защита на личните данни29.07.2014
Старши експертОтдел: Планиране, обучение и управление на проекти; Дирекция: Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучениеКомисия за защита на личните данни29.07.2014
Старши юрисконсултОтдел: Административно-правно обслужване; Дирекция: Управление на ресурсите и административно-правно обслужванеКомисия за защита на личните данни29.07.2014
Старши инспекторОтдел: Контрол и административно-наказателни производства; Дирекция: Правни производства и надзорКомисия за защита на личните данни29.07.2014
Старши експертОтдел: Планиране, обучение и управление на проекти; Дирекция: Нормативна дейност, международно сътрудничество, планиране и обучениеКомисия за защита на личните данни29.07.2014
ЮрисконсултОтдел: Контрол върху административното производство; Дирекция: Правно-нормативна Агенция "Митници"29.07.2014
ЮрисконсултОтдел: Правно-нормативно обслужване на митническото задължение; Дирекция: Правно-нормативна Агенция "Митници"29.07.2014
ЮрисконсултОтдел: Правно-нормативно обслужване на митническото задължение; Дирекция: Правно-нормативна Агенция "Митници"29.07.2014
Младши експертДирекция: "Аналитични дейности и контрол"Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти и на неговата администрация 29.07.2014
ЮрисконсултОтдел: Правно-нормативна дейност; Отдел: Правно-нормативна дейност; Дирекция: Правно-нормативна Агенция "Митници"29.07.2014
Началник на отделОтдел: Последващ контрол - Видин; Отдел: Последващ контрол - Видин; Отдел: Последващ контрол - Видин; Отдел: Последващ контрол - Видин; Отдел: Последващ контрол - Видин; Митница: митница Видин - Видин Агенция "Митници"31.07.2014
Главен експертОтдел: Последващ контрол - Видин; Митница: митница Видин - Видин Агенция "Митници"31.07.2014
Главен експертДирекция: "Експертна и методическа дейност"Националният институт за недвижимо културно наследство31.07.2014
Началник на отделОтдел: Финансово - счетоводна дейност - Велико Търново; : Териториално поделение - Велико ТърновоНационален осигурителен институт31.07.2014
Главен експертОтдел: Управление на собствеността; Дирекция: Финансово-стопански дейности и управление на собственосттаДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"31.07.2014
Старши експертДирекция: "Експертна и методическа дейност"Националният институт за недвижимо културно наследство31.07.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ - ВидинДържавен фонд "Земеделие"31.07.2014
ИнспекторДирекция: Териториална дирекция - гр. СофияКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество31.07.2014
Младши експертДирекция: Жилищна политика и среда на обитаванеМинистерство на инвестиционното проектиране31.07.2014
Младши експертДирекция: Жилищна политика и среда на обитаванеМинистерство на инвестиционното проектиране31.07.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет