Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Държавен експертОтдел: ВиК инфраструктура; Дирекция: Водоснабдяване и канализацияМинистерство на регионалното развитие и благоустройство27.04.2015
Секретар на общинаОбщинска администрация - Вълчидол27.04.2015
Директор на дирекцияДирекция: "Лабораторни изследвания"Регионална здравна инспекция - Кърджали27.04.2015
Главен експертОтдел: Стратегическо управление; Дирекция: Водоснабдяване и канализацияМинистерство на регионалното развитие и благоустройство27.04.2015
Главен експертОтдел: Развитие на водоснабдяването и канализацията; Дирекция: Водоснабдяване и канализацияМинистерство на регионалното развитие и благоустройство27.04.2015
Началник на отделОтдел: Административно-информационно обслужване и човешки ресурси; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. София; Отдел: Административно-информационно обслужване и човешки ресурси; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. София; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"27.04.2015
Старши експертОтдел: "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"; Дирекция: Разрешителни режимиИзпълнителна агенция по околна среда27.04.2015
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Инвестиционни проекти, устройствено планиране,контрол по строителството,екология и стопански дейностиОбщина Пловдив - район Северен27.04.2015
Директор на дирекцияДирекция: Поддържане на плавателния път и техническаИзпълнителна агенция "Проучване и поддържане на река Дунав"28.04.2015
Главен експертДирекция: Координация,планиране и международна дейностКомисия за регулиране на съобщенията28.04.2015
Главен експертОтдел: Нефинансови национални сметки; Отдел: Нефинансови национални сметки; Дирекция: Макроикономическа статистикаНационален статистически институт29.04.2015
Старши експертОтдел: Нефинансови национални сметки; Дирекция: Макроикономическа статистикаНационален статистически институт29.04.2015
Старши експертОтдел: Финансова статистика ; Отдел: Финансова статистика ; Дирекция: Макроикономическа статистикаНационален статистически институт29.04.2015
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Дирекция "Надзор на заразните болести"Регионална здравна инспекция - Перник29.04.2015
Главен инспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
ИнспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
ИнспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
ИнспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
ИнспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
ИнспекторОтдел: Контролно-методичен; Главна дирекция: Инспекция за държавен технически надзорДържавна агенция за метрологичен и технически надзор30.04.2015
1  2  3  4  5  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет