Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Директор на дирекцияДирекция: "Финансови-стопански дейности и управление на собствеността"Министерство на здравеопазването31.08.2015
Директор на дирекцияДирекция: Държавен здравен контролМинистерство на здравеопазването31.08.2015
Старши инспекторОтдел: Местни данъци и такси; Отдел: Местни данъци и такси; Отдел: Местни данъци и такси; Дирекция: Бюджет и общинска собственостОбщинска администрация - Пазарджик31.08.2015
Финансов контрольор : Длъжности на пряко подчинение на Директора на ТП на НОИ - Ямбол; : Териториално поделение - ЯмболНационален осигурителен институт31.08.2015
Разследващ митнически инспекторСектор: Административно наказателни дейности и разследващи органи - Свиленград; Отдел: Митническо разузнаване и разследване - Свиленград; Митница: Свиленград - Свиленград Агенция "Митници"31.08.2015
Главен юрисконсултСектор: Човешки ресурси, правно обслужване и АСД - Пловдив; Отдел: Човешки ресурси, административно, правно и информационно обслужване - Пловдив; : Териториално поделение - ПловдивНационален осигурителен институт31.08.2015
Главен счетоводител в териториалната администрацияДирекция: "Финансово-стопански дейности и управление на собствеността" Общинска администрация - Раднево31.08.2015
Вътрешен одиторЗвено за вътрешен одит: Звено за вътрешен одитДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"31.08.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Пловдив; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Пловдив; : Териториално поделение - ПловдивНационален осигурителен институт31.08.2015
Експерт по осигуряванетоСектор: Парични обезщетения за безработица и гарантирани вземания - Пловдив; Отдел: Краткосрочни плащания и контрол - Пловдив; : Териториално поделение - ПловдивНационален осигурителен институт31.08.2015
Младши експертОтдел: Обща администрация - Плевен; Отдел: Обща администрация - Плевен; Териториално статистическо бюро: ТСБ - ПлевенНационален статистически институт31.08.2015
Младши експертОтдел: "Специализиран архив и картотеки"; Дирекция: "Архив"Комисия за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия31.08.2015
ЮрисконсултДирекция: Административни, финансови и правни дейностиРегионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив31.08.2015
Директор на дирекцияДирекция: Медицински дейностиРегионална здравна инспекция - Софийска област01.09.2015
Директор на дирекцияДирекция: Надзор на заразните болестиРегионална здравна инспекция - Софийска област01.09.2015
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Придобиване и разпореждане с общинска собственост; Дирекция: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ; Направление: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОбщинска администрация - Столична община01.09.2015
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Лабораторни изследвания; Дирекция: Обществено здравеРегионална здравна инспекция - Ловеч02.09.2015
ЮрисконсултОтдел: Придобиване и разпореждане с общинска собственост; Дирекция: ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ; Направление: ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯОбщинска администрация - Столична община02.09.2015
Директор на дирекцияТериториална дирекция: Държавен резерв - гр. Бургас; Териториална дирекция: Държавен резерв - гр. Бургас; Главна дирекция : Държавни резерви, военновременни и задължителни запасиДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"03.09.2015
Старши експертОтдел: Маркетинг, обществени поръчки и продажби; Отдел: Маркетинг, обществени поръчки и продажби; Дирекция: Обществени поръчки, продажби и информационно осигуряванеДържавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси"03.09.2015
1  2  3  4  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет