Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на отделОтдел: "Административен контрол"Областна администрация - София06.07.2015
Главен експертОтдел: Координация и оценка на продукти за растителна защита; Дирекция: Растителна защита и контрол Българска агенция по безопасност на храните06.07.2015
Главен инженер в общинска администрацияДирекция: УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА, ОБЩЕСТВЕН РЕД И КОНТРОЛОбщина Варна - район Владислав Варненчик06.07.2015
Главен инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Специализирана администрацияРегионална дирекция по горите - София06.07.2015
Старши счетоводител в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: "Административни, финансови и правни дейности"Дирекция "Национален парк Рила"06.07.2015
Старши инспектор в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Специализирана администрацияРегионална дирекция по горите - София06.07.2015
Младши експертДирекция: "Биоразнообразие, планове, програми и проекти"Дирекция "Национален парк Рила"06.07.2015
Инспекторотдел: "Контрол и охрана - Юг"Дирекция "Национален парк Рила"06.07.2015
юристконсултДирекция: Административно-правна, финансово-стопанска дейност и човешки ресурсиОбластна дирекция "Земеделие" - София град06.07.2015
Началник на отделОтдел: Управление и контрол на масово разпространени отпадъци; Дирекция: Управление на отпадъците и опазване на почвитеМинистерство на околната среда и водите07.07.2015
Главен експертДирекция: Общинска собственостОбщинска администрация - Монтана07.07.2015
Началник на отделОтдел: Екология; Отдел: Екология; Дирекция: Екология и транспортОбщинска администрация - Русе07.07.2015
Главен експертОтдел: Управление и контрол на масово разпространени отпадъци; Дирекция: Управление на отпадъците и опазване на почвитеМинистерство на околната среда и водите07.07.2015
Началник на секторСектор: "Недвижими имоти, МПС и ревизии"; Отдел: "Обслужване и ревизионна дейност"; Дирекция: "ОБЩИНСКА ДАНЪЧНА ДИРЕКЦИЯ"Общинска администрация - Хасково07.07.2015
Старши експертОтдел: Управление на битови, биоразградими и строителни отпадъци; Дирекция: Управление на отпадъците и опазване на почвитеМинистерство на околната среда и водите07.07.2015
Младши експертДирекция: Пазарно регулиранеКомисия за регулиране на съобщенията07.07.2015
Младши експертОтдел: Производствени и опасни отпадъци, трансграничен превоз; Дирекция: Управление на отпадъците и опазване на почвитеМинистерство на околната среда и водите07.07.2015
Младши експертОтдел: Управление и контрол на масово разпространени отпадъци; Дирекция: Управление на отпадъците и опазване на почвитеМинистерство на околната среда и водите07.07.2015
Старши експертДирекция: Дирекция Административно обслужване и координацияАгенция "Пътна инфраструктура"08.07.2015
Главен секретарАгенция по вписванията09.07.2015
1  2  3  4  5  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет