Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Главен експерт по осигуряванетоСектор: Отпускане на пенсии - Габрово; Отдел: Пенсии - Габрово; : Териториално поделение - ГабровоНационален осигурителен институт17.09.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Публична инфраструктура и околна среда; Отдел: Публична инфраструктура и околна среда; Дирекция: Устройство на територията, публична инфраструктура и околна средаОбщинска администрация - Враца17.09.2014
Старши юрисконсулт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: Административно правни дейностиОбщинска администрация - Враца17.09.2014
Младши експертДирекция: "Бюро по труда" - Тервел; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта17.09.2014
Директор на дирекцияДирекция: КонтролБасейнова дирекция "Черноморски район"18.09.2014
Главен експертОтдел: "Регистратура и секретариат"; Отдел: "Регистратура и секретариат"; Дирекция: "Административно и информационно обслужване"Министерство на външните работи18.09.2014
Главен експерт по осигуряванетоОтдел: Анализ и управление на риска; Дирекция: Анализ, планиране и прогнозиранеНационален осигурителен институт18.09.2014
ЕкспертОтдел: Изследване на промишлени стоки, химически вещества и горива; Дирекция: Централна митническа лаборатория Агенция "Митници"18.09.2014
ЮрисконсултОтдел: Административно, информационно и правно осигуряване; Дирекция: "Инспекция по труда Софийска област" със седалище - София-град; Главна дирекция: Инспектиране на трудаИзпълнителна агенция "Главна инспекция по труда"18.09.2014
Главен експертДирекция: Политика за младежтаМинистерство на младежта и спорта19.09.2014
ЮрисконсултОтдел: Правно осигуряване и обществени поръчки; Дирекция: Правна и обществени поръчкиАгенция за социално подпомагане19.09.2014
ЮрисконсултОтдел: Правно осигуряване и обществени поръчки; Дирекция: Правна и обществени поръчкиАгенция за социално подпомагане19.09.2014
Младши експертОтдел: Спортна инфраструктура; Дирекция: Спортна инфраструктура и управление на държавното участиеМинистерство на младежта и спорта19.09.2014
ИнспекторИнспекторат по чл.64а от ЗФВС: Инспекторат по чл.64а от ЗФВСМинистерство на младежта и спорта19.09.2014
ИнспекторИнспекторат по чл.64а от ЗФВС: Инспекторат по чл.64а от ЗФВСМинистерство на младежта и спорта19.09.2014
Младши експертОтдел: ВиК инфрастуктура; Отдел: ВиК инфрастуктура; Дирекция: Водоснабдяване и канализацияМинистерство на регионалното развитие 19.09.2014
Публичен изпълнителДирекция: Събиране - София-град; Дирекция: Събиране - София-град; Териториална дирекция : на НАП - София-градНационална агенция за приходите19.09.2014
Младши експертДирекция: Правоприлагане, административно-наказателна отговорност и споровеПатентно ведомство19.09.2014
Главен експертДирекция: Дирекция Развитие на пътната инфраструктура с бюджетни средстваАгенция "Пътна инфраструктура"23.09.2014
Старши експертОтдел: Активна политика на пазара на труда - Смолян; Дирекция: Бюро по труда- - Смолян; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта23.09.2014
1  2  3  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет