Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Държавен експертОтдел: Международни прояви и преводи; Дирекция: Международни отношения Агенция "Митници"21.11.2014
Старши експертОтдел: Активна политика на пазара на труда - Червен бряг; Дирекция: Бюро по труда- - Червен бряг; Отдел: Активна политика на пазара на труда - Червен бряг; Дирекция: Бюро по труда- - Червен бряг; Главна дирекция: Услуги по заетосттаАгенция по заетостта21.11.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаотдел: Устройство на територията, кадастър и регулация, контрол по строителството и екология"Община Столична община - район Искър21.11.2014
ЕкспертОтдел: Митнически икономически режими,временно складиране, свободни зони и свободни складове; Отдел: Митнически икономически режими,временно складиране, свободни зони и свободни складове; Дирекция: Митнически режими и процедури Агенция "Митници"21.11.2014
Младши експертДруго: Общинска служба по земеделие-ВенецОбластна дирекция "Земеделие" - Шумен22.11.2014
Началник на митнически пункт и митническо бюроМитнически пункт: Митнически пункт Калотина - Драгоман; Митница: Столична - Столична Агенция "Митници"24.11.2014
Директор на дирекцияРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността”Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Директор на дирекцияРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинска, дентална помощ и аптеки”. Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Началник на отделОтдел: "Устройство на територията"Общинска администрация - Смолян24.11.2014
Главен експертДирекция: Административно - правно, финансово и информационно обслужванеАгенция за хората с увреждания24.11.2014
Главен експертРЗОК гр. София - област: РЗОК гр. София - област,отдел „Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки”, сектор „Информационно обслужване“Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши експертРЗОК гр. София - област: РЗОК гр. София - област,отдел „Договаряне и контрол на медицинска помощ, дентална помощ и аптеки”, сектор „Информационно обслужване“Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши юрисконсултРЗОК гр. Враца: РЗОК гр. Враца,отдел „Административно, правно и счетоводно обслужване на дейността”.Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши счетоводителРЗОК гр. Разград: РЗОК гр. Разград,звено „Обща администрация”, отдел „Административно и правно обслужване на дейността”Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки”, отдел „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, сектор „Контрол на аптеки”.Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки”, отдел „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, сектор „Първична извънболнична медицинска помощ”, офис „Хисар”.Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРЗОК гр. Пловдив: РЗОК гр. Пловдив, дирекция „Договаряне и контрол на изпълнението на медицинската, дентална помощ и аптеки”, отдел „Извънболнична медицинска, дентална помощ и аптеки”, сектор „Контрол на аптеки”.Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
Младши експертДирекция: КонтролБасейнова дирекция "Черноморски район"24.11.2014
ЮрисконсултДирекция: Правна помощНационално бюро за правна помощ24.11.2014
Младши експертРЗОК гр. Пловдив: РЗОК-Пловдив, дирекция „Администриране и правно обслужване на дейността”, отдел „Счетоводство и човешки ресурси”.Национална здравноосигурителна каса24.11.2014
1  2  3  4  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет