Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Старши експертДирекция: Обществени поръчкиМинистерство на регионалното развитие 23.10.2014
Старши инспекторОтдел: Квалификация и регистрация на морски лица; Дирекция: Морска администрация - ВарнаИзпълнителна агенция "Морска администрация"23.10.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаДирекция: КонтролБасейнова дирекция "Дунавски район"23.10.2014
ИнспекторОтдел: Аварийно планиране и готовност; Отдел: Аварийно планиране и готовност; Главна дирекция : Ядрена безопасностАгенция за ядрено регулиране23.10.2014
Младши експертДирекция: Обществени поръчкиМинистерство на регионалното развитие 23.10.2014
Младши експертДирекция: Лабораторни изследванияРегионална здравна инспекция - Велико Търново23.10.2014
ИнспекторДирекция: Обществено здравеРегионална здравна инспекция - Велико Търново23.10.2014
Главен юрисконсултДирекция: "ОБЩА АДМИНИСТРАЦИЯ"Общинска администрация - Попово24.10.2014
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенанаправление: Опазване чистотата на атмосферния въздух, вредни физични фактори и опазване на водите,екол. отговорност и добров. ангажименти, ОХВ и к-л на риска от големи аварии с ОХВ; Отдел: Контролна дейност; Дирекция: Контрол на околната средаРегионална инспекция по околна среда и водите - Пловдив24.10.2014
ЮрисконсултДирекция: ДПП СтранджаДирекция природен парк "Странджа"24.10.2014
Директор на дирекцияДирекция: Финанси,местни данъци и таксиОбщинска администрация - Ямбол26.10.2014
Началник на отделОтдел: Поддръжка на информационни системи; Дирекция: "Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничесто и връзки с обществеността".Изпълнителна агенция по околна среда27.10.2014
Главен експертДирекция: Финансово и административно обслужванеКомисия за регулиране на съобщенията27.10.2014
ИнспекторТериториална дирекция: Териториална дирекция - БургасКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество27.10.2014
ИнспекторТериториална дирекция: Териториална дирекция - БургасКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество27.10.2014
ИнспекторТериториално бюро : Шумен; Дирекция: Териториална дирекция ВарнаКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество27.10.2014
Старши експертОтдел: "Разрешителни за търговия с парникови газове и регистър за търговия с емисии"; Дирекция: Разрешителни режимиИзпълнителна агенция по околна среда27.10.2014
Старши експертОтдел: Международно сътрудничество и връзки с обществеността"; Дирекция: "Информационно обслужване и технологии, международно сътрудничесто и връзки с обществеността".Изпълнителна агенция по околна среда27.10.2014
ИнспекторДирекция: Териториална дирекция - гр. Велико ТърновоКомисия за отнемане на незаконно придобито имущество27.10.2014
ЮрисконсултДирекция: Правно-нормативно обслужване и обществени поръчкиМинистерство на околната среда и водите27.10.2014
1  2  3  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет