Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Началник на секторОтдел : Канцелария на кмета, връзки с обществеността, протокол и международно сътрудничествоОбщинска администрация - Пазарджик30.10.2014
Главен експертОтдел: Аналитична лаборатория; Главна дирекция: Съвети в земеделиетоНационална служба за съвети в земеделието30.10.2014
В6 Дипломатически служител – ІV степенОтдел: "НАТО"; Отдел: "НАТО"; Отдел: "НАТО"; Дирекция: "НАТО и регионална сигурност" е към ГД "Политически въпроси"Министерство на външните работи30.10.2014
Секретар на общинаОбщинска администрация - Борово31.10.2014
Началник на отделОтдел: "ФИНАНСИ,СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"; Отдел: "ФИНАНСИ,СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"; Отдел: "ФИНАНСИ,СЧЕТОВОДСТВО И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ"; Дирекция: "Обща администрация"Общинска администрация - Лесичово31.10.2014
Директор на дирекцияДирекция: Правно-нормативно обслужване и финансово-стопански дейностиОбщинска администрация - Самуил31.10.2014
Старши експертОтдел: Качество на атмосферния въздух; Отдел: Качество на атмосферния въздух; Отдел: Качество на атмосферния въздух; Дирекция: Опазване чистотата на въздухаМинистерство на околната среда и водите31.10.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРегионален отдел "Бургас" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРегионален отдел "Пловдив" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Старши експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаРегионален отдел "София" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Враца" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертДирекция: Административно-правно, финансово и стопанско обслужванеРегионална здравна инспекция - Кюстендил31.10.2014
Младши експертОтдел: Емисии и преносни процеси в атмосферата; Дирекция: Опазване чистотата на въздухаМинистерство на околната среда и водите31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Варна" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Варна" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Бургас" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Варна" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертСектор "Шумен", Регионален отдел "Варна" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Младши експертРегионален отдел "Враца" на Главна дирекция "Мерки и измервателни уреди"Български институт по метрология31.10.2014
Главен експертГлавна дирекция: Инфраструктура на отбранатаМинистерство на отбраната03.11.2014
1  2  3  4  5  >>  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет