Административен регистър
 
  Конкурси за незаети длъжности
За регистъра
Административни
структури
Органи на
изпълнителната власт
Структура на
изпълнителната власт
Търсене
в административни
структури
Регулаторни режими
Актове по прилагането
на режими
Конкурси за
незаети длъжности
Нормативна уредба
Закон зa
администрацията


Закон зa
държавния служител


Наредба за условията и реда
за воденето, поддържането и ползването
на Административния регистър


Наредба за провеждане
на конкурсите за държавни служители


Закон за ограничаване
на административното регулиране
и административния контрол
върху стопанската дейност
Конкурси за постъпване на държавна служба в МВР
Преглед на конкурси:  
 статистики 
 търсене 
 всички 
 по административни структури 
 по длъжност 
 по населено място 

длъжностадминистративно звеноадминистративна структуракраен срок за подаване на документи
Секретар на общинаОбщинска администрация - Стамболийски04.08.2015
Главен експертДирекция: Маркетинг и инвестиционно обслужванеБългарска агенция за инвестиции04.08.2015
Главен счетоводителДирекция: Административно-правно обслужванеБългарска агенция за инвестиции04.08.2015
Замeстник-директор на дирекцияДирекция: Събиране - Велико Търново; Дирекция: Събиране - Велико Търново; Териториална дирекция : на НАП - Велико ТърновоНационална агенция за приходите06.08.2015
Главен експертДирекция: Ловно стопанствоИзпълнителна агенция по горите06.08.2015
Главен експертДирекция: Координация, съгласуване и взаимодействиеЦентър за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 06.08.2015
Главен експертДирекция: Проекти, анализи и меркиЦентър за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 06.08.2015
Главен експертДирекция: Координация, съгласуване и взаимодействиеЦентър за превенция и противодействие на корупцията и организираната престъпност 06.08.2015
Старши експертОтдел: Програмиране, наблюдение и оценка на Оперативната програма; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 07.08.2015
Главен експерт в териториалната администрация и в териториалните звенаОтдел: Отдел "Бюджет и човешки ресурси"Общинска администрация - Троян08.08.2015
Началник на митнически пунктМитнически пункт: Митнически пункт Калотина - Драгоман; Митница: Столична - Столична Агенция "Митници"10.08.2015
Държавен експертДирекция: "Административно-информационно обслужване и човешки ресурси"Министерство на здравеопазването10.08.2015
Началник на секторРегионален сектор: Велико Търново; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Регионален сектор: Велико Търново; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 10.08.2015
Началник на секторРегионален сектор: Бургас ; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 10.08.2015
Началник на секторРегионален сектор: Пловдив; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Регионален сектор: Пловдив; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Европейски фондове за конкурентноспособностМинистерство на икономиката 10.08.2015
Старши митнически инспекторОтдел: Акцизи - Русе; Митница: Русе - Русе Агенция "Митници"10.08.2015
Старши експертОтдел: Външни европейски програми; Главна дирекция: Структурни фондове и международни образователни програмиМинистерство на образованието и науката10.08.2015
Младши експертОтдел: Военен телевизионен каналИнформационен център на Министерството на отбраната10.08.2015
Младши експертОтдел: Военен телевизионен каналИнформационен център на Министерството на отбраната10.08.2015
Младши експертОтдел: Военен телевизионен каналИнформационен център на Министерството на отбраната10.08.2015
1  2  3  4  >>
 
Проект „Интегрирана информационна система на държавната администрация (ИИСДА) – гаранция за прозрачност и ефективност”, регистрационен номер К12-11-1/ 26.02.2013 г., финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

Цели, основни дейности и продължителност
Проект на постановление на Министерския съвет за приемане на наредба за административния регистър
  
  
Проект „Подобряването на управлението на човешките ресурси чрез усъвършенстване на ЕИСУЧРДА – предпоставка за ефективна администрация”, финансиран с безвъзмездната финансовата помощ на Оперативна програма „Административен капацитет”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, регистрационен номер К12-21-1/ 26.02.2013 г.

Цели, основни дейности и продължителност
  За контакти: e-mail: ras@government.bg , телефон: (02) 940 29 32, (02) 940 29 77    Администрация на Министерския съвет