Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Младши експерт
Отдел: Техническа верификация; Главна дирекция: Структурни фондове и международни образователни програми
Министерство на образованието и науката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Младшият експерт в отдел „Техническа верификация” към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” участва и подпомага дейностите по отчетност и верификация на техническото изпълнение на проекти/договори,изпълнявани по Приоритетните оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), финансирани по ОП РЧР. Съдейства за набирането на информация и работи по отношение на информационното осигуряване. Поддържа информационно-справочна система и база данни за проекти и програми, финансирани от ЕС, Световната банка и други източници. Оказва консултантска и методическа помощ на регионалните инспекторати по образованието, училища и обслужващи звена в процеса на изпълнение на проекти.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Професионален бакалавър по ...
минимален ранг: V младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
да владее най-малко един чужд език
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
- компютърна грамотност – компютърни умения
- познаване и ползване законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 360 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

        4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

         5. Документ за владеене на английски език, съответстващ на ниво "В" по Европейската езикова рамка

6. Други документи: за компютърна грамотност, и др.

Затвори Вид, удобен за разпечатване