Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Старши експерт
Отдел: Регионално управление на проекти; Главна дирекция: Структурни фондове и международни образователни програми
Министерство на образованието и науката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Старшият експерт (по финансов мониторинг) в отдел „Регионално управление на проекти” към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” осъществява дейността на ГД СФМОП в качеството й на Междинно звено по управлението на Приоритетните оси 3 и 4 на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), съ-финансирана от Европейския социален фонд (ЕСФ), по-конкретно свързана с осъществяването на финансов мониторинг (наблюдение), контрол и оценка на изпълнението на договори/заповеди, финансирани по ОП РЧР. Съдейства за набирането на информация, свързана с мониторинга на изпълняваните договори/заповеди и я въвежда в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Структурните фондове на ЕС (ИСУН), организира и участва в информационни кампании и други дейности, свързани с информираността и публичността при усвояването на средства от структурните фондове на ЕС. Минимален професионален опит - 3 години в системата на образованието
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
да владее най-малко един чужд език
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
-професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
- компютърна грамотност – компютърни умения
- познаване и ползване законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието
- работа в държавната администрация е предимство.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 450 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

        4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

5. Други документи: за компютърна грамотност, документ за владеене на езика и др.

Затвори Вид, удобен за разпечатване