Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Отдел: Външни европейски програми; Главна дирекция: Структурни фондове и международни образователни програми
Министерство на образованието и науката
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Главният експерт” в отдел „Външни европейски програми” към Главна дирекция „Структурни фондове и международни образователни програми” осъществява дейността на ГД СФМОП в качеството й на Изпълнителна агенция по ФМ на ЕИП, специално в областта на финансова верификация, технически мониторинг (наблюдение), контрол и оценка на изпълнението на проекти, финансирани по ФМ на ЕИП и Звено за изпълнение на проекти по Програма ФАР. Съдейства за набирането на информация и работи по отношение на информационното осигуряване. Анализира, разработва и предлага експертни оценки и решения по проблеми, свързани с проекти и програми, финансирани от ЕС. Контролира поддържането на информационно-справочна система и база данни за финансова отчетност и контрол – SAP.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 4
или
минимален ранг: III младши
категория:
специфични изисквания за заемане на длъжността, установени с нормативен акт:
да владее най-малко един чужд език
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- професионална област от Класификатора на областите на висше образование и професионалните направления
- компютърна грамотност – компютърни умения
- познаване и ползване законовата и подзаконовата нормативна уредба в системата на образованието.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 560,00 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към чл. 17, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители (НПКДС)/

2. Декларация по чл. 17, ал. 2, т. 1 от НПКДС

3. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен

        4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит, който се доказва със следните официални документи: трудова книжка; осигурителна книжка; служебна книжка; документи за извършване на дейност в чужбина, както други допълнителни документи, удостоверяващи област, в която е придобит (длъжностна характеристика, граждански договор и др.)

        5. Документ за владеене на английски език, съответстващ на ниво "В" по Европейската езикова рамка

6. Други документи: за компютърна грамотност, и др.

Затвори Вид, удобен за разпечатване