Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Главен експерт
Сектор: София; Отдел: Мониторинг и финансово управление; Главна дирекция: Конкурентоспособност и иновации
Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участие в дейности свързани с процеса по набиране, оценка и сключване на договори с одобрени за финансиране кандидати по приоритетни оси 1 и 2 на ОП „Конкурентоспособност”; Участва в оценителни комисии за извършване на оценка на административното съответствие, оценка на допустимостта на кандидатите и проектните дейности, техническа и финансова оценка на проектните предложения; Въвежда данни от етапа на регистрация на проектните предложения до сключването на договори с одобрените за финансиране кандидати в Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН), в съответствие с утвърдените процедури и правила.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Бакалавър
години професионален опит: 3
или
минимален ранг: IV младши
категория:
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
• Опит в сферата на техническото развитие и иновации, предприсъединителните инструменти и Структурните фондове на ЕС.
• Познания в нормативната уредба, свързана с усвояване на европейските средства, в т.ч. национално и европейско законодателство;
• Ползване на Microsoft Office – Word, Excel, работа с програмни продукти и Internet;
• Много добро владеене на английски език.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
до 581 лв. лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Практически изпит
Интервю
документи за кандидатстване:

1. Заявление по образец /Приложение № 2 към чл. 17 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

2. Декларация от лицето, че е пълнолетен български гражданин, не е поставено под запрещение, не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер на лишаване от свобода и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност;

3. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен;

4. Копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

5 Копие от документи удостоверяващи владеенето на английски език.

Затвори Вид, удобен за разпечатване