Обява за конкурс
Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността
длъжност, звено, административна структура:
Държавен експерт
Отдел: Програмиране и планиране; Главна дирекция: Европейски фондове, международни програми и проекти
Министерство на труда и социалната политика
кратко описание на длъжността по длъжностна характеристика:
Участва в дейности, свързани с програмирането и планирането по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; участва в разработване, съгласуване и изготвяне на становища по проекти на актове, свързани с международни програми и проекти.
изисквана минимална степен на завършено образование:
Магистър
години професионален опит: 5
или
минимален ранг: II младши
категория:
предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените):
Социални, стопански и правни науки
допълнителни умения и квалификации, носещи предимство за кандидатите:
- специализация и обучения в областта на структурните фондове на ЕС, управление на програми и проекти, съфинансирани от Европейския социален фонд, публична администрация, управление на човешките ресурси;
- отлично владеене на английски език;
- добри компютърни умения.
границите (от-до) на заплатата определена за длъжността:
1300-1800 лв.
брой работни места, за които е обявен конкурс за тази длъжност:
1
Начин за провеждане на конкурса
 Място и срок за подаване на документи 
 Образци 
начин за провеждане на конкурса (всички изброени):
Решаване на тест
Интервю
документи за кандидатстване:

- заявление за участие в конкурс /Приложение № 2 към Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители/;

- декларация по чл.17, ал.2, т.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители;

- ксерокопие от документ за придобита образователно-квалификационна степен, която се изисква за длъжността;

- ксерокопие от документи, удостоверяващи трудовия или служебния стаж, във връзка с установяване на годините професионален опит;

- ксерокопие от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива.

Документите за участие в конкурса следва да бъдат представени лично или чрез пълномощник в 10-дневен срок от публикуване на обявата в сградата на Министерство на труда и социалната политика  на ул."Триадица" №2, дирекция "Човешки ресурси и организационно развитие", втори етаж, стая № 17, всеки работен ден от 09:00 до 17:00 ч.

Затвори Вид, удобен за разпечатване